1_Main
Z_C
خدمات CMM
Y
R


اندازه گیری دقیق ابعادی

Geometrical Measurement by CMM

اندازه‌ گیری دقیق ابعادی با CMM

 • مدل: DEA – Classic
 • ابعاد میز:
  • طول قطعه 700 میلیمتر
  • عرض قطعه 700 میلیمتر
  • ارتفاع قطعه 500 میلیمتر
 • صحت: 2.5 + L/300 میکرون
اندازه‌گیری دقیق ابعادی با CMM​
اندازه‌گیری دقیق ابعادی با CMM​
اندازه‌گیری دقیق ابعادی با VMM​
Precision Measurement by VMM - اندازه‌گیری دقیق ابعادی با VMM​
Precision Measurement by VMM

اندازه گیری دقیق ابعادی با VMM

 • مدل: CARMAR 3020D
 • ابعاد میز:
  • عرض 200 میلیمتر
  • طول 300 میلیمتر
 • صحت 3+L/75 میکرون
Roughness tester

زبری سنجی

 • مدل: Taylor Hobson
                   Surtronic25

 • صحت 2 درصد عدد خروجی
Roughness Measurement - اندازه‌گیری دقیق زبری
B
Gears Precision Measurement by GMM - اندازه‌گیری دقیق چرخدنده با GMM
L
Gears Measurement by GMM

اندازه گیری دقیق چرخدنده ها با GMM

 • مدل: P40
 • حداکثر قطر قطعه: 400 م.م.
 • صحت 1.8 + L/450 میکرون
 • تعیین کلاس دنده
 • تهیه گراف‌های چرخدنده
 • اندازه‌گیری لنگی دنده
Gears Measurement by CMM

اندازه گیری دقیق چرخدنده ها با CMM

 • حداکثر قطر قطعه: 700 م.م.
 • اندازه‌گیری پارامترهای هندسی دنده
 • تعیین کلاس دنده
 • تهیه گراف‌های چرخدنده
 • اندازه‌گیری لنگی دنده
Gears Reverse Engineering - مهندسی معکوس چرخدنده‌ها
C
Comparison with CAD model - مقایسه قطعه با فایل CAD
Comparison of parts with CAD model

مقایسه قطعات با فایل CAD

مقایسه گیج، فیکسچر و قطعه با مدل سه بعدی و ارائه گزارش تصویری سه بعدی جهت بررسی دقیق تر.